« سخنان بی گمان »این کتاب به زبان فارسی ودر 310 صفحه برای اولین بار تمام شبهات اهل سنت ازقرن هفتم تاکنون جمع آوری وپاسخ گفته است واکنون آماده چاپ است
46 بازدید
مقطع: سطح 4
نحوه تهیه : فردی
زبان : فارسی