مشخصات فردی و زندگینامه
نام:علی
نام خانوادگی:الهی فر
پست الکترونیک:Alielahi54@yahoo.com
نخصص ها:فقه و اصول ، علوم حدیث

زندگی نامه


بسمه تعالی

رزومه علی الهی فر

مشخصات فردي:

نام ونام خانوادگي؛ علی الهی فر اهل کرمانشاه، متولد 1354 دوران تحصیل تا مقطع دبیرستان درآن شهرگذراندم و در سال 1370 وارد حوزه علمیه قم شدم.

وضعيت مدارک و سوابق علمي :

1.سطح یک حوزه در مدرسه حقانی از محضر اساتیدی چون آقایان حجج اسلام؛ صفایی بوشهری، ابوالقاسم حسینی، نائینی، حیدری فصایی و بهرمند گرفتم.

2.سطح دو حوزه از محضر اساتیدی چون استاد رضا مختاری واستاد احمد عابدی به صورت خصوصی(حضور در منزل) کتاب های «رسائل ومکاسب» را درس گرفتم.

3.سطح سه در سال82 وارد موسسه تخصصی نهج البلاغه شده و در سال 85 فارق التحصیل این موسسه با گرایش جامعه وحکومت شدم و پایان نامه سطح 3 (کارشناسی ارشد) را با نمره 17 از آن مرکز فارغ التحصیل شدم.

4.شرکت در درس خارج فقه و اصول آیات عظام؛

üآیة الله صادق لاریجانی آملی به مدت5 سال ( 80 -85 ) حضرت استاد لطف فرمودند و دست خطی مبنی بر چهارسال حضور مرقوم فرمودند.

üآیة الله تبریزی(سال های 81-82 )

üآیة الله سبحانی (سال های 82-86 )

5.سطح چهار در سال 90 موفق بهتدوین رساله با موضوع «منطق فهم نهج البلاغه» از حوزه علمیه قم شدم.

سوابق تحقيقاتي:

1.تلخیص البیانی الرسائل(باز نویسی متن عربی رسائل شیخ انصاری به صورت نموداری وآموزشی) .

2.« سخنان بی گمان »این کتاب به زبان فارسی ودر 310 صفحه برای اولین بار تمام شبهات اهل سنت ازقرن هفتم تاکنون جمع آوری وپاسخ گفته است.

3.«پیش شرط های پژوهش ومطالعه درنهج البلاغه» این کتاب حاصل چند دوره تدریس کتاب شناسی نهج البلاغه درمقطع کارشناسی ارشد است .

4.« شاخصه های علمی وادبی نهج البلاغه» این کتاب حاصل چند دورهتدریس کتاب شناسی نهج البلاغه درمقطع کارشناسی ارشد است .

üلازم به ذکر است که این دوکتاب؛ «پیش شرط های پژوهش ومطالعه درنهج البلاغه»، « شاخصه های علمی وادبی نهج البلاغه»توسط حضرت آیه الله دین پرور رئیس بنیاد بین المللی نهج البلاغه به عنوان دوکتاب ارزشمند به همراه بیان مستندات آن به اداره ارشاد اسلامی قم معرفی شده است.

5.مجموعه «کیمیای نهج البلاغه »این کتاب نیز توسط آیة الله دین پرور برآن مقدمه ای مرقوم فرمودند وازآن به عنوان کاری نو وابتکاری یاد کرده است.

üدراین مجموعهسعی شده است تمام مطالب نهج البلاغه در20 عنوان موضوع بندی شده وهرموضوعی نیز به چند قسم وعنوان تقسیم شده است درنهایت در500 صفحه آمادة چاپ است.

6.«طبیعت وجهان هستی درنهج البلاغه»،این کتاب به همت سازمان جنگل ومراتعونهاد نمایندگی رهبری درجهاد کشاورزی درسال 88چاپ شده است.

تالیف مقالات:

بیش از 10مقاله چاپ شده با این عناوین ؛

1.مبانی تاسیس مسجد ونقش کارکرد های اجتماعی آن این کتاب در40 صفحه تحلیلی نودرباب شرایط تشخیص کارکرد های شرعی مساجد درکشورهای اسلامی رابررسی می کند.درضمن 2 شماره چاپ شده درماهنامه علمی فرهنگی «فرهنگ جهاد».

2.اخلاق درنهج البلاغه . چاپ شده درماهنامه علمی فرهنگی فرهنگ جهاد.

3.گزارشی از جنگ های امیرالمومنین درنهج البلاغه. چاپ شده درماهنامه علمی فرهنگی فرهنگ جهاد.

4.معاد در نهج البلاغه چاپ شده درماهنامه علمی فرهنگی فرهنگ جهاد.

5.نبوت درنهج البلاغه چاپ شده درماهنامه علمی فرهنگی فرهنگ جهاد.

6.جامعه وحکومت در نهج البلاغه چاپ شده درماهنامه علمی فرهنگی فرهنگ جهاد.

7.تاریخ درنهج البلاغه. چاپ شده درماهنامه علمی فرهنگی فرهنگ جهاد.

8.«نقد» یا «شبهه» (بررسی وارتباط دو واژه مذکور بررسی می شود).

9.زندگی نامهتحلیلی ابن خلکان؛ (اولین شبهه کننده بر نهج البلاغه).

10.راه بهشت؛ (بیان چهل حدیث ازمنابع دست اول اهل سنت در این که ولایت امام علی مجوز ورود به بهشت است).

سوابق فعاليت‏هاي آموزشي:

1.درسال82 به طور رسمی شروع به تدریس دروس حوزویدرمدارس علمیه نمودم ، مواد تدریس عبارتند از:

üادبیات عرب -اصول(کتاب مرحوم مظفر) ورسائل مرحوم شیخ -فقه( ابواب مختلف کتاب لمعه شهید ثانی) -نهج البلاغه(نامه 31و53)

2.‌دريافت مجوز تدريس دروس معارف اسلامي از معاونت امور اساتيد و دروس معارف اسلامي نهاد نمایندگی رهبری دردانشگاه ها .

3.تدریس درمقطع کارشناسی ارشد در موسسه تخصصی نهج البلاغه؛(پیش شرط های پژوهش درنهج البلاغه)

4.تدریس در مقطع کارشناسی ارشد فقه وحقوق در دانشگاه قم؛ (کتاب حدود و قواعد فقه جزایی)

5.تدریس در دانشگاه عنوان درسی؛( تاریخ فقه و تاریخ اسلام)

6.تدریس در دانشگاه قمعنوان درسی؛(قرائت متون و فرهنگ عربی)

7.تدریس در باشگاه خبرنگاران صداوسیمای قم.(جامعه شناسی در نهج البلاغه)

8.تدریس درموسسه عالی بنت الهدی.(نقد شبهات اهل سنت درنهج البلاغه)

استاد مشاور:

1.نقش دین در شادابی روح وروان از دیدگاه نهج البلاغه/ کارشناسی ارشد / دانشگاه مجازی حدیث .

2.پیش شرط های پژوهش درنهج البلاغه /کارشناسی ارشد / حوزه علمیه قم .

3.مبانی معرفت دینی از منظر نهج البلاغه/ کارشناسی ارشد / دانشگاه مجازی حدیث .

4.آراءشارحان نهج البلاغه درباره زن در نهج البلاغه/کارشناسی ارشد / حوزه علمیه قم .

مجری گارگاهی آموزشی:

1.برگزاری یک دوره کارگاه چهارروزه (20 ساعت )سخنرانی واراء شیوه های نوین آموزش نهج البلاغه درمدارس برای مربیان ومعلمان آموزش وپرورش استان کرمان.

جوايز علمي:

1.كسب رتبه ممتاز پژوهشگر نهج البلاغه از بنیاد نهج البلاغه.

2.دریافت لوح تقدیرازآیة الله مقتدایی مدیر حوزه های علمیه قم و آیة الله دین پرور رئیس بنیاد نهج البلاغه به عنوان پژوهشگر دوره کارشناسی ارشد بنیاد نهج البلاغه.

کارهای اجرایی:

1.درسال 85 عضو شورای بررسی وارزیابی کتاب در اداره فرهنگ و ارشاد قم .

2.در سال86 مسئول تدوین متون آموزشی دانشگاه مجازی جامعة المصطفی العالمیه.

3.درسال 90 مسئول اداره ارزیابی متون و محتوی درسی در معاونت آموزش حوزه های علمیه قم. ادامه دارد.

آدرس :پست الکترونیک -Alielahi54@yahoo.com